Dokumenty

Rok szkolny 2023/2024

Podsumowanie pierwszego semestru roku szkolnego 2023/24 (pdf)

STATUT .pdf


SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA
ANNA TUR

Witam w roku szkolnym 2023/2024

       Jeśli masz w szkole problem z kolegą, koleżanką lub nie możesz porozumieć się  z nauczycielem, możesz zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia.

       Rzecznik to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń. Jeżeli będziesz miał problem to najlepiej spotkaj się ze mną osobiście, ponieważ  
w bezpośredniej rozmowie najłatwiej wszystko wyjaśnić. Moje działania zmierzają do ochrony ucznia  przed: przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

       W roku szkolnym będę pełniła dyżur w szkole w poniedziałki od godziny 9.00 do 11.00 w świetlicy szkolnej. Można też skontaktować się ze mną przez napisanie wiadomości w e-dzienniku lub na skrzynkę pocztową: annatur@zs-rokitno.pl

     Życzę Wszystkim Uczniom naszej Szkoły, Rodzicom, Opiekunom, Pracownikom wielu sił i wytrwałości, zdrowia i tylko radosnych momentów.

                                                                                                                                  Pozdrawiam,
                                                                                                                                      Anna Tur

Regulamin wyboru i funkcjonowania Rzecznika Praw Ucznia w szkole

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 • Statut Szkoły Podstawowej
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Konwencja Praw Dziecka

 TRYB POWOŁYWANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest w wyborach demokratycznych – tajnych, równych i bezpośrednich.
 2. Kadencja Rzecznika Praw Uczniatrwa jeden rok.
 3. Wyborcami Rzecznika Praw Ucznia są: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.
 4. Komisję Wyborczą stanowią uczniowie wchodzący w skład Zarządów Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej klas IV – VIII.

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 1. Wyjaśnia sprawy sporne między uczniem a nauczycielem w szczególności gdy:
 • wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne
 • sprawa naruszająca prawa uczniów przedstawiona przez samorząd klasowy nie została rozstrzygnięta
 • sprawa zgłoszona przez bezpośrednio zainteresowanego nie odniosła skutku.
 1. Chroni prawa uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartym

       i w Statucie Szkoły.

 1. Pomaga uczniom i informuje ich jak powinni korzystać ze swoich praw.
 2. Przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszeń praw uczniów.
 3. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów.
 4. Przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszeń praw uczniów.
 5. Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw.
 6. Może zajmować stanowisko w przypadku kary wymierzonej uczniowi za jego zachowanie lub inne przewinienia.

ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA:

 1. Załatwianie indywidualnych skarg.
 2. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 3. Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 4. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 5. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 6. Rzecznik Praw Ucznia w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ – UCZEŃ:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogiczne.,
 4. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ – NAUCZYCIEL:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie.
  w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

OBOWIĄZKIEM RZECZNIKA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia
  i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

 

 

Rok szkolny 2022/20223

PODSUMOWANIE I SEMESTRU 2022/2023

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2022-2023 (odt)

 


Rok szkolny 2021/2022

Klasyfikacja roczna rok szkolny 2021/2022(doc.)

Podsumowanie pierwszego półrocza 2021/2022(.pdf)

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA
Regulamin wyboru i funkcjonowania Rzecznika Praw Ucznia

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021-2022 (.pdf)
Wykresy do ankiet dla uczniów (.pdf)
Wykresy do ankiet dla rodziców (.pdf)


 

 Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021


Podsumowanie II semestru roku 2020/2021

ŚREDNIA KLAS
Średnia szkoły
Zachowanie
Frekwencja

Wyniki egzaminu uczniów klas ósmych 2020/21

EGZAMIN WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/21

Podsumowanie I semestru roku 2020/2021

Średnia szkoły (pdf)

Średnia klas (pdf)

Frekwencja klas w I semestrze (pdf)

 

 

Skip to content