Logopeda

Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole należy
w szczególności:

  1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
   w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

  2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

  3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

  4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) wczesnym rozpoznawaniu zaburzeń mowy i komunikacji,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Opracowanie opinii o stanie mowy i komunikacji.

Podstawa prawna:

§ 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 1591)

Zasady organizacji terapii logopedycznej w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie

  1. Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci z grup przedszkolnych, grup rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (0) oraz uczniów klas I-III (terapią mogą być objęci także uczniowie klas starszych posiadający orzeczenie
   o potrzebie kształcenia specjalnego lub wymagający dalszego kontynuowania terapii).

  2. Terapię organizuje się dla dzieci z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnych
   i zaburzeniami językowymi, które utrudniają naukę.

  3. Zajęcia logopedyczne są dostosowywane są do planu zajęć organizowanych przez szkołę. Dzieci kwalifikowane są do danego terminu według występującego zaburzenia przez specjalistów szkoły, tak by nie kolidowały ze sobą.

  4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda po  diagnozie logopedycznej (badaniu przesiewowym), uwzględniając informacje przekazywane przez rodziców i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców. Logopeda może poprosić rodzica o wykonanie badań dodatkowych (badania słuchu lub konsultacji z laryngologiem) w przypadku, kiedy podejrzewa, że u dziecka pojawiają się przeszkody do prowadzenia skutecznej terapii logopedycznej.

  5. Nabór dziecka na zajęcia logopedyczne odbywa się każdego roku szkolnego.
   Za termin rozpoczęcia terapii przyjmuje się przełom września/października.

  6. Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda, który wyznacza termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań. Zakończenie zajęć logopedycznych w danym roku szkolnym odbywa się zgodnie z terminem zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  7. W przypadku wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia ucznia ww. formą opieki, zajęcia logopedyczne mogą zakończyć się wcześniej. Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje logopeda, powiadamiając wychowawcę klasy oraz rodziców ucznia.

  8. Liczba uczestników zajęć wynosi od 1 do 4 dzieci.

  9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia prowadzone są indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników może być zwiększona.

  10. W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia.
   W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się dostosowane do wieku
   i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się metody, wynikające
   z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania. O wyborze metody pracy z dzieckiem decyduje logopeda, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

  11. Rodzic zobowiązany jest do współpracy z logopedą, w celu zwiększenia efektywności prowadzonej terapii, w tym do systematycznej pracy w domu.

  12. Rodzice mogą się kontaktować z logopedą w wyznaczonym stałym dniu
   do konsultacji (wtorek 14.45- 15.45) lub w innych dniach po wcześniejszym ustaleniu przez e- mail, lub wychowawcę.

  13. Należy mieć na uwadze, że na skuteczność terapii logopedycznej mają wpływ:

 • rodzaj wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,

 • sprawność aparatu artykulacyjnego,

 • systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczenia
  z dzieckiem w domu,

 • wczesne rozpoczęcie terapii,

 •  aktywny i świadomy udział zarówno rodzica jak i dziecka w terapii.

Formy pracy:

 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz doskonalenie sprawności aparatu oddechowego;

 • podnoszenie sprawności motorycznej narządów aparatu artykulacyjnego;

 • kształtowanie czucia ułożenia narządów aparatu artykulacyjnego;

 • doskonalenie słuchu fonematycznego;

 • kształtowanie prawidłowej artykulacji poprzez:

– wywoływanie głosek w izolacji;

-wywoływanie głosek w sylabach;

-wywoływanie i utrwalanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie wyrazów;

-utrwalanie głosek w wyrażeniach;

-utrwalanie głosek w zdaniach;

-utrwalanie głosek w opowiadaniach, zabawach, grach dydaktycznych a także w mowie spontanicznej;

 • kształtowanie oraz doskonalenie zdolności komunikacyjnych;

 • poszerzanie biernego i czynnego słownika dzieci;

 • kształtowanie i doskonalenie umiejętność wypowiadania się;

 • doskonalenie języka poprzez kształtowanie prawidłowej fleksji i składni;

 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej a także orientacji przestrzennej.

Czas pracy logopedy

Rok szkolny 2022/2023

Poniedziałek – 8.00- 12.30

Wtorek – 14.45- 15.45 (czas konsultacji)

Środa – 10.00- 12.30

Czwartek – 8.00-12.30

Piątek – 9.50- 11.30

Kontakt:

marlenasobiczewska@zs-rokitno.pl

mgr Marlena Sobiczewska- logopeda

 

Skip to content