Plan pracy – Szkoła Podstawowa

Rok szkolny 2014/2015
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

Opracowała: Katarzyna Łukaszuk – opiekun SU

Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
  • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • bezpieczeństwo w szkole,
  • przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu,
  • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
  • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.

 

Termin Zadanie Cele Odpowiedzialny
Prace ciągłe 1. Udział w zebraniach samorządu.
2. Prowadzenie i kontrola dyżurów  na korytarzu.
3. Zagospodarowanie gazetek ściennych na korytarzu szkolnym„Kryteria Oceniania”, „Samorząd Uczniowski”, „Z Życia Szkoły”
4.Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych  i dyskotek.
5. Redagowanie kroniki szkolnej – dokumentowanie ważnych wydarzeń w szkole
6. Udział członków Samorządu Uczniowskiego w ocenianiu zachowania kolegów i koleżanek z klasy
7. Spotkania Z Dyrekcją Szkoły w celu koordynacji działań Samorządu Uczniowskiego
8. Wysuwanie propozycji do pochwał i wyróżnień uczniów
9. Wspomaganie akcji szkolnych i pozaszkolnych np. na rzecz dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących
10. Organizowanie akcji na rzecz dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
11. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
12. Organizacja spotkań pt. ‘’Popołudnie z filmem”
– Czynne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i środowiska, w którym najczęściej przebywa.- Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi.- Kształtowanie postawy społecznej.- Mobilizowanie    do pracy na rzecz klasy  i szkoły.

 

– Inspirowanie działań uczniowskich             i pomysłowości.

 

– Umiejętność organizacji wspólnej zabawy i korzystania z wolnego czasu.

Opiekun SU
Sekcja organizacyjno-porządkowaSekcja plastycznaSekcja dyżurów
Samorządy klasowe
Rada samorządu.KronikarzDyrektor
Wrzesień 1.Wybory samorządów klasowych
2.Wybory opiekuna SU
3. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych sekcji:
a)
   wybory
b)
   przydział obowiązków (ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji) 4. Zapoznanie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego5. Opracowanie planu  pracy samorządu

6. Ustalenie tematyki uroczystości szkolnych i sporządzenie kalendarza.

7. Zorganizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów mających problemy i trudności w nauce.

 

– kształcenie poczucia przynależności do społeczności szkolnej- przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia w społeczeństwie, zrozumienie przez uczniów zasad demokracji, przygotowanie ucznia do brania odpowiedzialności za siebie- aktywny udział uczniów w tworzeniu reguł i kształtowaniu życia szkoły, możliwość ustalania zasad norm i obowiązków- nauka kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.- Pomoc uczniom młodszym i słabszym.  Wychowawcy klasDyrektorOpiekun SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy kół  przedmiotowych

Październik 1. Ślubowanie klasy I – włączenie pierwszoklasistów do naszej społeczności2. Dzień Edukacji Narodowej3. Dzień Patrona szkoły – Integracja pierwszoklasistów w nowym roku szkolnym-Rozbudzanie, szacunku, umiejętności wyrażania wdzięczności za trud, podziękowania za pracę, inspirowanie twórczych działań uczniów, uwrażliwianie na estetykę, kulturę. Samorządy klasowe(według kalendarza uroczystości)
Listopad 1. Wycieczki na cmentarz w celu porządkowania cmentarza, złożenia kwiatów i wieńców oraz zapalenia zniczy na grobach opuszczonych.2. Rocznica odzyskania niepodległości.3. Andrzejki –  organizacja dyskoteki z wróżbami4. Włączenie się w akcję Góra Grosza. -uwrażliwienie uczniów na tradycje i obyczaje polskie- zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami z historii ojczyzny, kształcenie postawy patriotyzmu- zapoznanie uczniów z różnymi tradycjami polskimi- Umiejętność organizacji wspólnej zabawy i korzystania z wolnego czasu- zachęcanie do brania udziału w akcjach charytatywnych Samorząd UczniowskiSamorządy klasowe(według kalendarza uroczystości)
Grudzień 1. Mikołajki, uroczystości klasowe.2. Zorganizowanie wizyty św. Mikołaja)
3. Święto Bożego narodzenia- Wigilia w klasach. Przygotowanie stołów wigilijnych w salach lekcyjnych przez poszczególne klasy.
– zapoznanie uczniów z różnymi tradycjami i zwyczajami polskimi, dotyczącymi świąt Bożego Narodzenia Samorząd UczniowskiSamorządy klasowe(według kalendarza uroczystości)
Styczeń 1.  Choinka Noworoczna2. Bezpieczne ferie ( przestrzeganie przed niebezpiecznymi zabawami zimowymi, wskazywanie atrakcyjnych sposobów na udane ferie zimowe.)  – Integracja społeczności- zapoznanie uczniów ze sposobami spędzenia wolnego czasu- pogłębianie więzi rodzinnych- przedstawienie sposobów na bezpieczne spędzenie ferii zimowych 

– Umacnianie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie innych ludzi.

 

Samorządy klasowe(według kalendarza uroczystości)
Luty 1.      Zebranie wiadomości i wykonanie tablicy prymusów”Najlepsi spośród nas”2.Walentynki- Zorganizowanie poczty walentynkowej – zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami – wyróżnienie uczniów z wysokimi wynikami w nauce- Umiejętność wyrażania uczuć- Integracja społeczności Samorząd UczniowskiSamorządy klasowe(według kalendarza uroczystości)
Marzec 1. Dzień Kobiet2. Dzień chłopca – czynne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły- Integracja społeczności Samorządy klasowewe własnym zakresie
Kwiecień 1. Rocznica tragedii w Katyniu2.Święta Wielkanocne – zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami z historii ojczyzny, kształcenie postawy patriotyzmu- Kształtowanie postawy przynależności do danej zbiorowości- zapoznanie uczniów z różnymi tradycjami i zwyczajami polskimi, dotyczącymi świąt Wielkanocnych Samorządy klasowe(według kalendarza uroczystości)
Maj 1. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3Maja2. Dzień Matki – zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami z historii ojczyzny, kształcenie postawy patriotyzmu- rozwijanie umiejętności aktorskich- umacnianie więzi rodzinnych Samorządy klasowe(według kalendarza uroczystości)
Czerwiec 1. Dzień Dziecka2. Szkoła bez przemocy3. Podsumowanie pracy SU4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

5. Pożegnanie klas IV

– kształcenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do społeczności szkolnej- wdrażanie do zdrowej i twórczej  rywalizacji, aktywizowanie uczniów, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów, wyrażanie uczuć, dokonywanie wyborów.- podsumowanie działalności SU, wyciągnięcie wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym Samorząd UczniowskiSamorządy klasowe(według kalendarza uroczystości)Dyrektor